Általános Szerződési Feltételek
Az EM-TECHNOLOGY HUNGARY KFT.
által, a webáruházon keresztüli termékértékesítése körében alkalmazott
Általános Szerződési Feltételek
I. Az ÁSZF személyi, tárgyi és időbeli hatálya
a) Jelen feltételek az EM-TECHNOLOGY HUNGARY KFT, valamint az általa előállított és Magyarország
területén gyártott és forgalmazott mezőgazdasági. agráripari, valamint az általa importált vegyi és
kozmetikai, a vízminőség javítására, valamint a humán egészség, általános közérzet javítására
szolgáló importált termékeket tőle egyszeri alkalommal vagy visszatérően megvásároló jogalany
közötti adásvételi jogviszony általános feltételeit rendezi.
b) Az ÁSZF 2017. december 4-től határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről
a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre
alkalmazandó.
II. Értelmező rendelkezések
a) Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában
Adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) az Eladó és a Vevő között a termékrendelés véglegesítése
következtében, az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak
minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi;
Eladó az EM-TECHNOLOGY HUNGARY KFT. (székhely: 2011.Budakalász Szentendrei út 1-3.;
cégjegyzékszám: Cg. 13-09-204223; adószám: 12708994-2-13; vezető tisztségviselő: Páncsity Ferenc,
ügyvezető igazgató);
EMTECH Webáruház honlap az Eladó részéről üzemeltetett, a http://webshop.emtech.hu domain név
alatt fellelhető internetes oldal, domain szolgáltatója: W3HOST Bt., elérhetősége: www.w3host.hu
internetes oldalon; tárhely-szolgáltatója: Shoprenter Kft., elérhetősége: http://emtech.shoprenter.hu
internetes oldalon;
Szerződő Felek az Eladó és az Adásvételi szerződést Vevőként megkötő jogalany együttes megnevezése;
Szolgáltatás az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető mezőgazdasági, agráripari, egészségügyi
(általános közérzet javítására szolgáló), kozmetikai és vegyi késztermékek eladói tulajdonjogának a
Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru
csomagolása és kiszállítása;
Termék az Eladó részéről előállított, az EMTECH Webáruház honlapon adásvételi ajánlattételre
felhívással közölt árucikk;
Vételár a megkötésre került Adásvételi szerződés alapján Eladó által nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke;
2
Vevő minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi
személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó termékét a EMTECH Webáruház honlap
igénybevételével online megvásárolja;
EMTECH Webáruház mely határozatlan ideig regisztrálja és tárolja a Vevő számára fenntartott, a
személyéhez kapcsolódó adatokat, név, email cím, telefonszám, szállítási címet, legutóbbi
megrendeléseket, aktuális törzsvásárlói kedvezményeket, valamint ajánlásokat, és ezeket a felhasználói
felületen a Vevő számára mindenkor elérhetővé teszi.
III. Kisegítő szabályok
a) Az ÁSZF és az Adásvételi szerződés eltérő rendelkezése hiányában, az Eladó és Vevő között
adásvételi jogviszony tekintetében meghatározott bármilyen határidő számítása naptári napokban
történik, és annak lejárata szabad-, munkaszüneti vagy ünnepnap esetén az azt követő első
munkanap.
b) A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. a vásárlástól való elállást, stb.) az Eladó székhelyére,
illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell
minden esetben – igazolható módon – írásban megküldeniük. Ezektől eltérő módon (pl.: telefonon)
vagy eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.
c) A Vevő az ÁSZF elfogadásával egyéni kötelezettséget vállal arra, hogy az Adásvételi szerződés
létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan a szállítási adataiban joghatályos
módosítást nem tehet. A jelen szabály megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb
hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni. Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége
csak a II.1. (b) pontban nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános Szerződési
Feltételek vonatkozó módosításával tesz eleget.
d) A könyvelt levélpostai küldemény útján, az alkalmazható címen keresztül a Vevővel közölt
jognyilatkozatot a postára adását követő (a) Magyarországon 5. (ötödik), (b) egyéb európai
államban 10. (tízedik), (c) Európán kívül pedig 20. (huszadik) napon szabályszerűen kézbesítettnek
kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Az adott cím alkalmazhatóságát a III.b)-III.c) pontokban
foglaltak alapján szükséges megítélni. Az Eladó a Vevő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből
eredő károkért (egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.
e) A Vevő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja az
Eladót, ha valamely általa az Eladótól várt értesítés egyáltalán nem, vagy nem megfelelő időben
érkezett meg hozzá.
3
f) Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem
szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták
eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
vonatkozó rendelkezései irányadóak. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy abban az esetben, ha
az Adásvételi szerződés illetve az ÁSZF a magyartól eltérő nyelven is elfogadásra kerül, a nyelvi
ellentmondások feloldására a magyar nyelvű megállapodást tekintik irányadónak.
g) A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az Általános
Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni,
ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetésük nem vezetne eredményre,
a fogyasztói jogviták kivételével, Szerződő Felek a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13.
törvényerejű rendelet 62/F.-62/H. §§-okban foglaltakra figyelemmel Magyarország kizárólagos
joghatóságát, valamint a járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyonjogi ügyben – ideértve a
fogyasztói jogvitákat is – megindítandó polgári peres eljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki (alávetéses illetékesség).
IV. Az Adásvételi szerződés létrejöttének folyamata,
alakisága és tartalma
a) Hozzáférés
i) A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz a webshop.emtech.hu elnevezésű weboldalon
(továbbiakban EMTECH Webáruház) keresztül fér hozzá. A Vevőnek lehetősége nyílik arra,
hogy az EMTECH Webáruház nyitóoldalán – saját felhasználónév és jelszó segítségével –
előzetes önkéntes regisztrációt hajtson végre. Amennyiben a Vevő az előzetes önkéntes
regisztrációt mellőzi, akkor az első Adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) létrejötte révén az
Eladó – a termékrendelés során megjelölt adataival – automatikusan regisztrálja, és erről emailben
értesíti a Vevőt. Az előzetes önkéntes vagy az automatikus regisztrációt követően a
Vevő az EMTECH Webáruház nyitóoldalán található ‘Bejelentkezés’ részlegen a ‘Belépés’
gombra való kattintással, valamint a felhasználónevének és a jelszavának megadásával juthat
el az egyénre szabott (pl., a saját adataival, stb. kiegészített) felhasználói felületre.
ii) A Vevő tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy annak jellegéből adódóan
kizárólag akkor vehet igénybe bármely eladói szolgáltatást, amennyiben a honlaphoz tartozó
előzetes regisztrációt eredményesen végrehajtja, e nélkül ugyanis az internetes oldalon a
kívánt szolgáltatás elérésére irányuló további funkciókat használni nem tudja. A Vevő ezúton
felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az Eladó a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz
kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.
4
iii) Az Eladó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli
megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a
szavatossági / a jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Vevő irányában a
szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült
költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő részére
vissza kell fizetnie. A felhasználói felület rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében
történő megszüntetéséből eredően Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő joggal
való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe
tartozik. Visszaélésszerű joggyakorlásnak minősül különösen, ha a visszaküldött termékről
egyértelműen megállapítható, hogy az nem az előzetes írásos, telefonos és online
tájékoztatásnak megfelelő használatából eredően veszített eredeti mennyiségéből vagy
minőségéből.
iv) Az Eladó nem vállal felelősséget az EMTECH Webáruház használatából eredő közvetett vagy
közvetlen kárért, így az ott fellelhető bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki
csak a saját kockázatára alkalmazhatja. Az Eladót egyáltalán nem terheli felelősség az EMTECH
Webáruház honlapra történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói név és jelszó
elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok (pl. a törzsvásárlói kedvezmények, kuponos
kedvezmények érvényesíthetetlensége) tekintetében. Amennyiben az eladói szolgáltatáshoz
való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka a Vevő érdekkörében merül fel, az
Eladónak nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani a Vevő
részére. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező
károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek az EMTECH Webáruház honlap használatából,
azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az
adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az
információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy
más hasonló okból származnak.
v) A Vevő oldaláról a vásárlás folyamán, még a termékrendelés véglegesítése előtt esetlegesen
felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a felhasználói felület értelemszerű
alkalmazásával nyílik lehetőség.
V. Termékválasztás
a) A Vevő az egyes termékek kiválasztását a felhasználói felület tetején elhelyezkedő menürendszer
segítségével tudja végrehajtani. Az Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő késztermékeket
kínálja fel értékesítésre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a menürendszerben feltüntetett termékárak
nem azonosak a vételárral, csupán annak részét képezik. Az Eladó a termékárak egyoldalú
módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés vevői
megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a Vevő hátrányára megváltoztatni nem
jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból
fakadóan Eladót hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. Eladó
jogosult az iménti okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.
5
VI. Vásárlási folyamat
a) A Vevő a felület értelemszerű alkalmazásával a több termékből álló csomagba (az úgynevezett
‘Kosárba’) tudja a kiválasztott árucikkeket gyűjteni. A Vevő a kosár tartalmát a rendelés
véglegesítéséig szabadon variálhatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést
eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik. Vevő a mindenkori elérhető
kedvezményeket legkésőbb a termékek számlázása során érvényesítheti. A forgalmazói és
törzsvásárlói kedvezmény az EMTECH Webáruház oldalon nem kerül feltüntetésre. Amennyiben az
egyedi áras forgalmazó írásban kéri, az EMTECH Webáruház mindenkori adminisztrátora jogosult
az adatait és a vonatkozó forgalmazó árat az EMTECH Webáruház rendszerben rögzíteni.
b) Amennyiben a Vevő a kosarában lévő termékeken (termékcsoportokon) már nem kíván változtatni,
úgy a rendelést a ‘Tovább, feladom a rendelést’ gomb megnyomása révén, elsőként a szállítási cím,
továbbá a fizetési és a szállítási mód megadása (kiválasztása), illetve esetlegesen megjegyzés
(üzenet) küldése mellett foganatosíthatja. A Vevő a termékrendelést ezt közvetően a szállítási és a
számlázási adatok, végezetül pedig az ÁSZF elfogadásával folytathatja.
c) A Vevő – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a ‘Rendelés véglegesítése’ ikonra
kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó
informatikai adathalmaz Eladó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak
feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát
maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.
d) Az Eladó a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a felhasználói felületen, aztán a
termékrendelés során megadott vevői e-mail címre is visszaigazolja. A vásárlás visszaigazolásának
ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy a IV.iii. pont szabályozására hivatkozással a
szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja.
e) Az Eladó és a Vevő között az Adásvételi szerződés [II.1. (a) pont] az eladói visszaigazolás
megküldésével, a termék Vevő általi átvételéig, de legfeljebb 30 (harminc) napra jön létre. Az
Adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a
termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően –
egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.
f) Az Eladó a saját adatbázisában elektronikus adat-együttesként rögzíti a létrejött Adásvételi
szerződést, amely a web-irodában, a ‘Korábbi rendelések’ címszó alatt egyúttal a Vevő számára is
hozzáférhetővé válik.
g) Az Adásvételi szerződés – és az annak részét képező ÁSZF – a Szerződő Felek közötti megállapodás
valamennyi feltételét tartalmazza.
h) Az Adásvételi szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor válik
érvénytelenné, ha a felek azt a megváltozott tartalomra tekintettel egyáltalán nem kötötték volna
meg.
6
VII. Vételár és teljesítés
a) A termékár, a kiszállítási díj, illetőleg a csomagolási költség
i) A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a
vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre. A Vevőnek a
kiszállítás költségét GLS futárszolgálattal történő házhozszállítás vagy GLS Csomag Pont átvétel
esetén egyaránt meg kell fizetnie. A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is. A
mindenkor hatályos kiszállítási díjakat az EMTECH Webáruház honlapon közzétett, a fejléc
menüben megtalálható ’Szállítási Feltételek’ tartalmazza.
ii) Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a
vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán
megadott számlázási adatok alapján.
b) Fizetési módok
i) A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési
módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével
elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.
c) Előreutalás
i) Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja az Eladó OTP Banknál vezetett
11795009-20012955-00000000 számú pénzintézeti számlájára.
ii) Az Eladó kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, amelyiken a
hiánytalanul átutalt vételár közép-európai idő szerint 14:00 órával bezárólag az Eladó előző
c.i.-es pontban megjelölt bankszámláján jóváírásra került.
iii) A Vevő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Eladónak
nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Eladót az esetleges átutalási késedelemből
fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.
d) Utánvétel
i) Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék
(a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a GLS futárnak
készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.
e) Személyes átvétel
i) Személyes átvétel esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék
személyes átvételével, az Eladó telephelyén, nyitvatartási idejében, fizeti meg az Eladó erre
jogosult alkalmazottjának készpénzben, a termékvásárlás folyamán közölt összegben, a számla
vagy vásárlást igazoló nyugta átvételével egy időben.
ii) Az személyes átvétel helye az Eladó jelenkori Központi Irodája, cégbejegyzés szerinti székhelye:
2011.Budakalász Szentendrei út 1-3.
7
VIII. Szállítás, Termékátvétel, Panaszkezelés
a) A megvásárolt termék kiszállítása GLS futárszolgálat közreműködése vagy GLS Csomag Pont átvétel
útján valósul meg. A mindenkor hatályos kiszállítási határidőket és egyéb feltételeket, a
futárszolgálat elérhetőségét, valamint a GLS Csomag Pontokat az EMTECH Webáruház honlapon
közzétett „Szállítási feltételek” menüpont tartalmazza.
b) A Vevő a GLS futárszolgálattal történő házhozszállítást előreutalásos vagy utánvétel fizetési mód
alkalmazása mellett választhatja, a GLS Csomag Pont átvételt választhatja szintén előreutalásos
vagy utánvétel fizetési móddal. Amennyiben a GLS Csomag Ponton működik bankkártya terminál,
akkor a csomag átvételekor választhatja azt is, hogy a csomag ellenértékét bankkártyával teljesíti. A
GLS Csomag Pontok bankkártya terminállal való ellátottságáról a „Szállítási feltételek”
menüpontban a GLS futárszolgálat behivatkozott GLS Csomag Pont kereső szolgáltatása honlapon
tud tájékozódni.
c) A GLS futárszolgálat fuvarozóként a termékcsomag megérkezéséről a Vevőt késedelem nélkül
értesíti. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a Vevő jogosult rendelkezni. A GLS
futár alapvetően munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között, a vásárlás során megjelölt szállítási
címre kézbesíti a termékcsomagot, ugyanis ezt az alapszolgáltatást fedezi a vételár részét képező
kiszállítási díj. A Vevőnek lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül a futárszolgálattal egyeztessen a
garantált szűkített időszaki (például délelőtti) kézbesítés feltételeiről, azonban a fuvarozó e
szolgáltatásáért a díjszabásának megfelelő felárat számíthat fel, amelyet a Vevőnek a termék
átvételekor, a futárnál kell rendeznie.
d) GLS Csomag Pont átvétel esetén a Vevőt, a GLS futárszolgálat e-mailben értesíti – az erre a célra a
termékrendelés keretében megadott e-mailcímre, – amikor a Vevő termékcsomagja átvehető. A
GLS Csomag Pont a csomagot 5 naptári napig tárolja, ha az átvétel, a Vevő szándéka ellenére
meghiúsul, a csomagot a GLS futár visszaszállítja az Eladónak.
e) Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás
folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági szabályozást
[Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből
fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és az Eladó
ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.
f) A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen,
mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és az Eladó szerződésszerű
teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított
fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és
csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.
8
g) A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a
hiányosságot) az Eladóval az EMTECH Webáruház honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található
elérhetőségek egyikén kizárólag írásban közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a
termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi
jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba
jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből
származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.
h) Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő
birtokba veszi a terméket.
i) Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza
merül fel, úgy azt az EMTECH Webáruház honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található
elérhetőségek valamelyikére, illetőleg az Eladó székhelyére is kizárólag írásban megküldheti. Az
Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és
a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása
esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Pest Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat.
IX. ÁSZF módosítása, Adásvételi szerződés megszűnése,
Elállás
a) Az Eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek
védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.
b) Az Eladó a fenti alakító szerződési feltételek gyakorlásáról, valamint a megváltozó rendelkezésekről
a módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően az EMTECH Webáruház
honlap lábjegyzeti és kiemelt főoldali részén, külön közleményben értesíti a Vevőt és a leendő
szerződéses partnereit.
c) Az Adásvételi szerződés teljesedésbe megy az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű
teljesítésével.
d) A Szerződő Felek az Adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve
megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek
egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.
e) A Vevő az Adásvételi szerződéstől a termékcsomag kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári
napon belül indokolás nélkül elállhat. A vevői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást
ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként, legkésőbb a határidő lejártának napján
szükséges feladni az Eladó székhelyére. Az elállási jognyilatkozattal egyidejűleg, de legkésőbb az
elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatni az eladó vagy az átvételre jogosult
meghatalmazott személy részére a megvásárolt terméket, valamint az értékesítésről kiállított
számla eredeti példányát.
9
f) A határidőben, szabályszerűen megküldött elállás, valamint az előírt mellékletek Eladó részére
határidőben megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) az Adásvételi szerződést
felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.
g) A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült
költségeket. Vevő viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során
felmerülő károkat.
h) Az Eladó a – visszaszármaztatási költségekkel azok írásbeli átvállalása miatt esetlegesen
csökkentett – vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési vélelem beálltától)
számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek, de egyben követelheti az
árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is. Az Eladó mindaddig
visszatarthatja az elállással érintett termék vételárát, amíg a vevő vissza nem szolgáltatta részére a
terméket, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
i) A Vevőt nem illeti meg a IX.e. pont szerinti elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék
természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.
A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a megrendelt termék (kozmetikai, tisztítószer,
mikrobiológiai készítmény és takarmány-kiegészítő stb.) csomagolását felbontotta, és/vagy
rendeltetésszerű használatát már megkezdte. Az árucikk akkor is visszaszolgáltatásra
alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt
annak eredete nem azonosítható. Az elállás jelen pontba ütköző gyakorlásáról az Eladó a termék
visszaszolgáltatásától számított 8 napon belül írásban értesíti a Vevőt.
j) A Vevő érdekmúlásra hivatkozással az Adásvételi szerződéstől az alábbi esetekben nem jogosult
elállni:
i) amennyiben az Eladó a szolgáltatás teljesítését jogos okból megtagadta [VI.d. pont];
ii) az átutalás késedelme [VII.c.ii. pont], illetőleg alkalmatlan fizetési mód vagy eszköz részéről
történt igénybevétele miatt;
iii) ha a termékrendelést a nemzeti vagy a vallási ünnep első napját megelőzően kevesebb, mint 4
(négy) munkanappal nyújtotta be, és kifejezetten az ünnep alkalmából szeretett volna
hozzájutni az Eladó árucikkéhez [VIII.a. pont].
iv) A termékcsomagra, vagy az úgynevezett ‘karácsonyi akcióban’ részt vevő árura vonatkozó az
Adásvételi szerződéstől történő vevői elállás esetén, az elállási jog kizárólag a teljes csomagra,
illetve az akcióban érintett valamennyi termékre együttesen és egységesen érvényesíthető.
Amennyiben a termékcsomagba vagy a karácsonyi akcióba tartozó áruk bármelyikére IX.h.
pontban foglalt feltételek egyike teljesül, akkor a vevő az elállási jogát sem a termékcsomagra
(az akciós termék-együttesre) nézve, sem pedig az egyes árucikkeket illetően nem
gyakorolhatja. Jelen szakasz rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni Eladó által Vevő
részére küldött valamennyi ajándékra is, amennyiben az ajándék az EMTECH Webáruház
honlapon megvásárolható.
10
X. Záró rendelkezések
a) Vevő tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 29. § e)
pontja alapján kozmetikumok vonatkozásában nem illeti meg a Kr. 20.§-ában meghatározott
elállási jog. Az EMTECH Webáruház ennek ellenére, a IX.e. pontban meghatározott elállási jogot
biztosít Vevő részére.
b) Az EMTECH Webáruház tájékoztatja Vevőt, hogy a szolgáltatónál tárolt adatok védelméről az általa
üzemeltetett szerveren a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte, az üzemeltetés során ezen
intézkedéseket folyamatosan frissíti vevő adatainak védelme érdekében a releváns titkosítási
algoritmusok használatával.
c) Vevő a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést Eladó ügyfélszolgálatával folytatott telefonos vagy
(postai, illetve elektronikus) levelezés keretében foganatosított megkereséssel kezdeményezheti.
Az ügyfélszolgálat elérhetőségét (levelezési cím, telefonszám) Eladó a weboldalán feltünteti. A
hagyományos elérhetőségeken felül Eladó vállalja, hogy ügyintézés céljából a weboldalán bárki
számára hozzáférhető, online levelezési felületet biztosít. A beérkezett panaszokat Eladó 15
munkanapon belül kivizsgálja, és annak eredményéről – a jogszabályban előírt tájékoztatási
kötelezettsége teljesítésével egyidejűleg – Vevőt értesíti.
d) A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,
valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli,
békés rendezése céljából Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai
kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltető testületek illetékességi területe a
megyei kereskedelmi és iparkamarák illetékességi területéhez igazodik (2008. évi XLII. törvény 20.§
(5) bekezdés).
e) Békéltető Testület
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Tel: +36-1-269-0703.
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Pf.: 81.
Web: www.panaszrendezes.hu
f) Az EMTECH Webáruház honlap használata különleges hardver meglétéhez nem kötött,
hozzáférhető az alábbi operációs rendszereken és szoftvereken keresztül: Windows 8, 10 vagy
újabb, Linux, OS X, iOS, Android vagy Windows Phone operációs rendszer, illetve Internet Explorer
(9 vagy újabb), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera vagy Safari böngésző.
11
XI. Kiegészítések
Jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezik az alábbi útmutatók és szabályozások:
a) Szállítási és fizetési feltételek
Elérhető az EMTECH Webáruház felső menüsorából
b) Adatvédelmi nyilatkozat
Elérhető az EMTECH Webáruház alsó és felső menüsorából
Budapest, 2017. december 4