Általános Szerződési Feltételek

Az EM-TECHNOLOGY HUNGARY KFT.
által, a webáruházon keresztüli termékértékesítése körében alkalmazott Általános Szerződési Feltételek

 

I.            Az ÁSZF személyi, tárgyi és időbeli hatálya

 1. Jelen feltételek az EM-TECHNOLOGY HUNGARY KFT, valamint az általa előállított és Magyarország területén gyártott és forgalmazott mezőgazdasági. agráripari, valamint az általa importált vegyi és kozmetikai, a vízminőség javítására, valamint a humán egészség, általános közérzet javítására szolgáló importált termékeket tőle egyszeri alkalommal vagy visszatérően megvásároló jogalany közötti adásvételi jogviszony általános feltételeit rendezi.

 

 1. Az ÁSZF 2017. december 4-től határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazandó.

II.            Értelmező rendelkezések

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában

Adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) az Eladó és a Vevő között a termékrendelés véglegesítése következtében, az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi;

Eladó az EM-TECHNOLOGY HUNGARY KFT. (székhely: 2011 Budakalász, Szentendrei út 1-3.; cégjegyzékszám: Cg.1309204223; adószám: 12708994-2-13; vezető tisztségviselő: Páncsity Ferenc, ügyvezető igazgató);

emóció 7.84 Webáruház honlap az Eladó részéről üzemeltetett, a www.emocio784.hu domain név alatt fellelhető internetes oldal, domain szolgáltatója: Viacom Informatikai Kft.., elérhetősége: https://viacomkft.hu/  internetes oldalon; tárhely-szolgáltatója

Szerződő Felek az Eladó és az Adásvételi szerződést Vevőként megkötő jogalany együttes megnevezése;

Szolgáltatás az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető  emóció 7.84 előflórás étrend kiegészítő ital késztermékek eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és kiszállítása;

Termék az Eladó részéről előállított, az emóció 7.84 Webáruház honlapon adásvételi ajánlattételre felhívással közölt árucikk;

Vételár a megkötésre került Adásvételi szerződés alapján Eladó által nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke;

Vevő minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó termékét a emóció 7.84 Webáruház honlap igénybevételével online megvásárolja;

emóció 7.84 Webáruház mely határozatlan ideig regisztrálja és tárolja a Vevő számára fenntartott, a személyéhez kapcsolódó adatokat, név, email cím, telefonszám, szállítási címet, legutóbbi megrendeléseket, aktuális törzsvásárlói kedvezményeket, valamint ajánlásokat, és ezeket a felhasználói felületen a Vevő számára mindenkor elérhetővé teszi.

III.            Kisegítő szabályok

 1. Az ÁSZF és az Adásvételi szerződés eltérő rendelkezése hiányában, az Eladó és Vevő között adásvételi jogviszony tekintetében meghatározott bármilyen határidő számítása naptári napokban történik, és annak lejárata szabad-, munkaszüneti vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanap.
 2. A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. a vásárlástól való elállást, stb.) az Eladó székhelyére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell minden esetben – igazolható módon – írásban megküldeniük. Ezektől eltérő módon (pl.: telefonon) vagy eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.
 3. A Vevő az ÁSZF elfogadásával egyéni kötelezettséget vállal arra, hogy az Adásvételi szerződés létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan a szállítási adataiban joghatályos módosítást nem tehet. A jelen szabály megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni. Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak a II.1. (b) pontban nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tesz eleget.
 4. A könyvelt levélpostai küldemény útján, az alkalmazható címen keresztül a Vevővel közölt jognyilatkozatot a postára adását követő (a) Magyarországon 5. (ötödik), (b) egyéb európai államban 10. (tízedik), (c) Európán kívül pedig 20. (huszadik) napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Az adott cím alkalmazhatóságát a III.b)-III.c) pontokban foglaltak alapján szükséges megítélni. Az Eladó a Vevő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből eredő károkért (egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.
 5. A Vevő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja az Eladót, ha valamely általa az Eladótól várt értesítés egyáltalán nem, vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.

 

 

 1. Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy abban az esetben, ha az Adásvételi szerződés illetve az ÁSZF a magyartól eltérő nyelven is elfogadásra kerül, a nyelvi ellentmondások feloldására a magyar nyelvű megállapodást tekintik irányadónak.
 2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetésük nem vezetne eredményre, a fogyasztói jogviták kivételével, Szerződő Felek a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 62/F.-62/H. §§-okban foglaltakra figyelemmel Magyarország kizárólagos joghatóságát, valamint a járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyonjogi ügyben – ideértve a fogyasztói jogvitákat is – megindítandó polgári peres eljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki (alávetéses illetékesség).

IV.            Az Adásvételi szerződés létrejöttének folyamata, alakisága és tartalma

 1. Hozzáférés
  1. A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz a webshop.emtech.hu elnevezésű weboldalon (továbbiakban emóció 7.84 Webáruház) keresztül fér hozzá. A Vevőnek lehetősége nyílik arra, hogy az emóció 7.84 Webáruház nyitóoldalán – saját felhasználónév és jelszó segítségével – előzetes önkéntes regisztrációt hajtson végre. Amennyiben a Vevő az előzetes önkéntes regisztrációt mellőzi, akkor az első Adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) létrejötte révén az Eladó – a termékrendelés során megjelölt adataival – automatikusan regisztrálja, és erről e-mailben értesíti a Vevőt. Az előzetes önkéntes vagy az automatikus regisztrációt követően a Vevő az emóció 7.84 Webáruház nyitóoldalán található ‘Bejelentkezés’ részlegen a ‘Belépés’ gombra való kattintással, valamint a felhasználónevének és a jelszavának megadásával juthat el az egyénre szabott (pl., a saját adataival, stb. kiegészített) felhasználói felületre.
  2. A Vevő tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy annak jellegéből adódóan kizárólag akkor vehet igénybe bármely eladói szolgáltatást, amennyiben a honlaphoz tartozó előzetes regisztrációt eredményesen végrehajtja, e nélkül ugyanis az internetes oldalon a kívánt szolgáltatás elérésére irányuló további funkciókat használni nem tudja. A Vevő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az Eladó a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.

 

 

 • Az Eladó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági / a jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Vevő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő részére vissza kell fizetnie. A felhasználói felület rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik. Visszaélésszerű joggyakorlásnak minősül különösen, ha a visszaküldött termékről egyértelműen megállapítható, hogy az nem az előzetes írásos, telefonos és online tájékoztatásnak megfelelő használatából eredően veszített eredeti mennyiségéből vagy minőségéből.
 1. Az Eladó nem vállal felelősséget az emóció 7.84 Webáruház használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért, így az ott fellelhető bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját kockázatára alkalmazhatja. Az Eladót egyáltalán nem terheli felelősség az emóció 7.84 Webáruház honlapra történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói név és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok (pl. a törzsvásárlói kedvezmények, kuponos kedvezmények érvényesíthetetlensége) tekintetében. Amennyiben az eladói szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka a Vevő érdekkörében merül fel, az Eladónak nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani a Vevő részére. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek az emóció 7.84 Webáruház honlap használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
 2. A Vevő oldaláról a vásárlás folyamán, még a termékrendelés véglegesítése előtt esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a felhasználói felület értelemszerű alkalmazásával nyílik lehetőség.

V.            Termékválasztás

 1. A Vevő az egyes termékek kiválasztását a felhasználói felület tetején elhelyezkedő menürendszer segítségével tudja végrehajtani. Az Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő késztermékeket kínálja fel értékesítésre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a menürendszerben feltüntetett termékárak nem azonosak a vételárral, csupán annak részét képezik. Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a Vevő hátrányára megváltoztatni nem jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan Eladót hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. Eladó jogosult az iménti okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.

 

 

VI.            Vásárlási folyamat

 1. A Vevő a felület értelemszerű alkalmazásával a több termékből álló csomagba (az úgynevezett ‘Kosárba’) tudja a kiválasztott árucikkeket gyűjteni. A Vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon variálhatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik. Vevő a mindenkori elérhető kedvezményeket legkésőbb a termékek számlázása során érvényesítheti. A forgalmazói és törzsvásárlói kedvezmény az emóció 7.84 Webáruház oldalon nem kerül feltüntetésre. Amennyiben az egyedi áras forgalmazó írásban kéri, az emóció 7.84 Webáruház mindenkori adminisztrátora jogosult az adatait és a vonatkozó forgalmazó árat az emóció 7.84 Webáruház rendszerben rögzíteni.
 2. Amennyiben a Vevő a kosarában lévő termékeken már nem kíván változtatni, úgy a rendelést a ‘Tovább, feladom a rendelést’ gomb megnyomása révén, elsőként a szállítási cím, továbbá a fizetési és a szállítási mód megadása (kiválasztása), illetve esetlegesen megjegyzés (üzenet) küldése mellett foganatosíthatja. A Vevő a termékrendelést ezt közvetően a szállítási és a számlázási adatok, végezetül pedig az ÁSZF elfogadásával folytathatja.
 3. A Vevő – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a ‘Rendelés véglegesítése’ ikonra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz Eladó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.
 4. Az Eladó a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a felhasználói felületen, aztán a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre is visszaigazolja. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy a IV.iii. pont szabályozására hivatkozással a szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja.
 5. Az Eladó és a Vevő között az Adásvételi szerződés [II.1. (a) pont] az eladói visszaigazolás megküldésével, a termék Vevő általi átvételéig, de legfeljebb 30 (harminc) napra jön létre. Az Adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.
 6. Az Eladó a saját adatbázisában elektronikus adat-együttesként rögzíti a létrejött Adásvételi szerződést, amely a web-irodában, a ‘Korábbi rendelések’ címszó alatt egyúttal a Vevő számára is hozzáférhetővé válik.
 7. Az Adásvételi szerződés – és az annak részét képező ÁSZF – a Szerződő Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza.
 8. Az Adásvételi szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor válik érvénytelenné, ha a felek azt a megváltozott tartalomra tekintettel egyáltalán nem kötötték volna meg.

 

 

VII.            Vételár és teljesítés

 1. A termékár, a kiszállítási díj, illetőleg a csomagolási költség
  1. A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre. A Vevőnek a kiszállítás költségét GLS futárszolgálattal történő házhozszállítás vagy GLS Csomag Pont átvétel esetén egyaránt meg kell fizetnie. A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is. A mindenkor hatályos kiszállítási díjakat az emóció 7.84 Webáruház honlapon közzétett, a lábléc menüben megtalálható ’Szállítási Feltételek’ tartalmazza.
  2. Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.
 2. Fizetési módok
  1. A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.
 3. Előreutalás
  1. Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja az Eladó OTP Banknál vezetett 11795009-20012955-00000000 számú pénzintézeti számlájára.
  2. Az Eladó kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár közép-európai idő szerint 12:00 órával bezárólag az Eladó előző c.i.-es pontban megjelölt bankszámláján jóváírásra került.
 • A Vevő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Eladónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Eladót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.
 1. Utánvétel
  1. Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a GLS futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.
 2. Személyes átvétel
  1. Személyes átvétel esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék személyes átvételével, az Eladó telephelyén, nyitvatartási idejében, fizeti meg az Eladó erre jogosult alkalmazottjának készpénzben, a termékvásárlás folyamán közölt összegben, a számla vagy vásárlást igazoló nyugta átvételével egy időben.
  2. Az személyes átvétel helye az Eladó jelenkori Központi Irodája, cégbejegyzés szerinti székhelye: 2011, Budakalász, Szentendrei út 1-3.
 3. Bankkártyásfizetés
 4. i) A következő kártyákkal lehet fizetni: Mastercard, Visa, Visa Electron (amennyiben a kártya kibocsátója engedélyezi)

Kártyás fizetés esetén a megrendelés házhozszállítását a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg. A kártyás fizetés a CIB Bank biztonságos szerverén keresztül történik, a CIB bank fizetési oldalán, mely automatikusan jelenik meg a megrendelés jóváhagyását követően. A szükséges bankkártya adatok bevitele után a Fizetés gombra kattintva a fizetés végrehajtásra kerül. A fizetés megtörténtéről a rendszer visszaigazolást küld, majd visszairányítja a megrendelőt a webáruházba, ahol a fizetésről szintén visszaigazolást kap. Amennyiben a CIB Bank a bankkártyás fizetést valamilyen okból visszautasítja, a megrendelő a rendelést a visszaigazoló emailben található linken keresztül is befizetheti.

 

VIII.            Szállítás, Termékátvétel, Panaszkezelés

 1. A megvásárolt termék kiszállítása GLS futárszolgálat közreműködése vagy GLS Csomag Pont átvétel útján valósul meg. A mindenkor hatályos kiszállítási határidőket és egyéb feltételeket, a futárszolgálat elérhetőségét, valamint a GLS Csomag Pontokat az emóció 7.84 Webáruház honlapon közzétett „Szállítási információk” menüpont tartalmazza.
 2. A Vevő a GLS futárszolgálattal történő házhozszállítást előreutalásos vagy utánvétel fizetési mód alkalmazása mellett választhatja, a GLS Csomag Pont átvételt választhatja szintén előreutalásos vagy utánvétel fizetési móddal. Amennyiben a GLS Csomag Ponton működik bankkártya terminál, akkor a csomag átvételekor választhatja azt is, hogy a csomag ellenértékét bankkártyával teljesíti. A GLS Csomag Pontok bankkártya terminállal való ellátottságáról a „Szállítási információk” menüpontban a GLS futárszolgálat behivatkozott GLS Csomag Pont kereső szolgáltatása honlapon tud tájékozódni.
 3. A GLS futárszolgálat fuvarozóként a termékcsomag megérkezéséről a Vevőt késedelem nélkül értesíti. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a Vevő jogosult rendelkezni. A GLS futár alapvetően munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között, a vásárlás során megjelölt szállítási címre kézbesíti a termékcsomagot, ugyanis ezt az alapszolgáltatást fedezi a vételár részét képező kiszállítási díj. A Vevőnek lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül a futárszolgálattal egyeztessen a garantált szűkített időszaki (például délelőtti) kézbesítés feltételeiről, azonban a fuvarozó e szolgáltatásáért a díjszabásának megfelelő felárat számíthat fel, amelyet a Vevőnek a termék átvételekor, a futárnál kell rendeznie.
 4. GLS Csomag Pont átvétel esetén a Vevőt, a GLS futárszolgálat e-mailben értesíti – az erre a célra a termékrendelés keretében megadott e-mailcímre, – amikor a Vevő termékcsomagja átvehető. A GLS Csomag Pont a csomagot 5 naptári napig tárolja, ha az átvétel, a Vevő szándéka ellenére meghiúsul, a csomagot a GLS futár visszaszállítja az Eladónak.
 5. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági szabályozást [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.
 6. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.
 7. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az Eladóval az emóció 7.84 Webáruház honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek egyikén kizárólag írásban közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.
 8. Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.
 9. Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy azt az emóció 7.84 Webáruház honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg az Eladó székhelyére is kizárólag írásban megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat.

IX.            ÁSZF módosítása, Adásvételi szerződés megszűnése, Elállás

 1. Az Eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.
 2. Az Eladó a fenti alakító szerződési feltételek gyakorlásáról, valamint a megváltozó rendelkezésekről a módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően az emóció 7.84 Webáruház honlap lábjegyzeti és kiemelt főoldali részén, külön közleményben értesíti a Vevőt és a leendő szerződéses partnereit.
 3. Az Adásvételi szerződés teljesedésbe megy az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.
 4. A Szerződő Felek az Adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.
 5. A Vevő az Adásvételi szerződéstől a termékcsomag kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A vevői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként, legkésőbb a határidő lejártának napján szükséges feladni az Eladó székhelyére. Az elállási jognyilatkozattal egyidejűleg, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatni az eladó vagy az átvételre jogosult meghatalmazott személy részére a megvásárolt terméket, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát.

 

 1. A határidőben, szabályszerűen megküldött elállás, valamint az előírt mellékletek Eladó részére határidőben megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) az Adásvételi szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.
 2. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Vevő viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.
 3. Az Eladó a – visszaszármaztatási költségekkel azok írásbeli átvállalása miatt esetlegesen csökkentett – vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési vélelem beálltától) számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is. Az Eladó mindaddig visszatarthatja az elállással érintett termék vételárát, amíg a vevő vissza nem szolgáltatta részére a terméket, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
 4. A Vevőt nem illeti meg a IX.e. pont szerinti elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a megrendelt termék (kozmetikai, tisztítószer, mikrobiológiai készítmény és takarmány-kiegészítő stb.) csomagolását felbontotta, és/vagy rendeltetésszerű használatát már megkezdte. Az árucikk akkor is visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt annak eredete nem azonosítható. Az elállás jelen pontba ütköző gyakorlásáról az Eladó a termék visszaszolgáltatásától számított 8 napon belül írásban értesíti a Vevőt.

 1. A Vevő érdekmúlásra hivatkozással az Adásvételi szerződéstől az alábbi esetekben nem jogosult elállni:
  1. amennyiben az Eladó a szolgáltatás teljesítését jogos okból megtagadta [VI.d. pont];
  2. az átutalás késedelme [VII.c.ii. pont], illetőleg alkalmatlan fizetési mód vagy eszköz részéről történt igénybevétele miatt;
 • ha a termékrendelést a nemzeti vagy a vallási ünnep első napját megelőzően kevesebb, mint 4 (négy) munkanappal nyújtotta be, és kifejezetten az ünnep alkalmából szeretett volna hozzájutni az Eladó árucikkéhez [VIII.a. pont].
 1. A termékcsomagra, vagy az úgynevezett ‘karácsonyi akcióban’ részt vevő árura vonatkozó az Adásvételi szerződéstől történő vevői elállás esetén, az elállási jog kizárólag a teljes csomagra, illetve az akcióban érintett valamennyi termékre együttesen és egységesen érvényesíthető. Amennyiben a termékcsomagba vagy a karácsonyi akcióba tartozó áruk bármelyikére IX.h. pontban foglalt feltételek egyike teljesül, akkor a vevő az elállási jogát sem a termékcsomagra (az akciós termék-együttesre) nézve, sem pedig az egyes árucikkeket illetően nem gyakorolhatja. Jelen szakasz rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni Eladó által Vevő részére küldött valamennyi ajándékra is, amennyiben az ajándék az EMTECH Webáruház honlapon megvásárolható.

 

X.            Záró rendelkezések

 1. Vevő tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 29. § e) pontja alapján kozmetikumok vonatkozásában nem illeti meg a Kr. 20.§-ában meghatározott elállási jog. Az emóció 7.84 Webáruház ennek ellenére, a IX.e. pontban meghatározott elállási jogot biztosít Vevő részére.
 2. Az emóció 7.84 Webáruház tájékoztatja Vevőt, hogy a szolgáltatónál tárolt adatok védelméről az általa üzemeltetett szerveren a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte, az üzemeltetés során ezen intézkedéseket folyamatosan frissíti vevő adatainak védelme érdekében a releváns titkosítási algoritmusok használatával.
 3. Vevő a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést Eladó ügyfélszolgálatával folytatott telefonos vagy (postai, illetve elektronikus) levelezés keretében foganatosított megkereséssel kezdeményezheti. Az ügyfélszolgálat elérhetőségét (levelezési cím, telefonszám) Eladó a weboldalán feltünteti. A hagyományos elérhetőségeken felül Eladó vállalja, hogy ügyintézés céljából a weboldalán bárki számára hozzáférhető, online levelezési felületet biztosít. A beérkezett panaszokat Eladó 15 munkanapon belül kivizsgálja, és annak eredményéről – a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettsége teljesítésével egyidejűleg – Vevőt értesíti.
 4. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltető testületek illetékességi területe a megyei kereskedelmi és iparkamarák illetékességi területéhez igazodik (2008. évi XLII. törvény 20.§ (5) bekezdés).
 5. Békéltető Testület
  Pest Megyei Békéltető Testület
  Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
  Tel: +36-1-269-0703.
  Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület
  1364 Budapest, Pf.: 81.
  Web: panaszrendezes.hu
 6. Az emóció 7.84 Webáruház honlap használata különleges hardver meglétéhez nem kötött, hozzáférhető az alábbi operációs rendszereken és szoftvereken keresztül: Windows 8, 10 vagy újabb, Linux, OS X, iOS, Android vagy Windows Phone operációs rendszer, illetve Internet Explorer (9 vagy újabb), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera vagy Safari böngésző.

 

 

XI.            Kiegészítések

Jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezik az alábbi útmutatók és szabályozások:

 1. Szállítási és vásárlási feltételek
  Elérhető az emóció 7.84 Webáruház alsó menüsorából
 2. Adatvédelmi nyilatkozat
  Elérhető az emóció 7.84 Webáruház alsó menüsorából

Budapest, 2021. március 6.